وب سایت کویر دانلود در سازمان ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت شده است.